MC odpowiada m.in. za budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, rozwój i standaryzacja e-usług i wspieranie kompetencji cyfrowych.

MNiSW prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego.

Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa.

MR odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

PARP jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki.

ARP – spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa, wspierająca restrukturyzację polskich przedsiębiorstw.

Polska agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Instytut badawczy III Wydziału Polskiej Akademii Nauk - prowadzi prace naukowe i techniczne oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badań planet i Ziemi.

I3TO jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

ZPSK powstał 31 października 2012 roku i aktualnie zrzesza ponad 45 polskich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych działających w sektorze kosmicznym.